Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
V košíku máte 0 0 položek
Máte prázdný košík.

Obchodní podmínky, EET

Obchodní podmínky. EET.

PLATBA
Platba zboží probíhá na výdejních místech v Řečanech nad Labem a v Hradci Králové v hotovosti nebo bezhotovostní platbou pomocí platební karty.
Úhrada zboží je též možná přes účet. Číslo účtu, přesná částka a variabilní symbol platby je uveden na proforma faktuře, která je při této volbě platby zákazníkovi zaslána na e-mail.

DOPRAVA
Zboží je možno vyzvednout ve výdejním skladu v Řečanech n. L., ulice U nádraží v pracovní dny od 7 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin, popř. po domluvě v Hradci Králové, ulice Pražská 691 v otevírací době. Výdej ve skladech je zdarma.
 Zboží, jehož hmotnost a povaha to umožňuje, (vodovodní baterie, koupelnové doplňky, čističe) je možno zaslat i poštou na dobírku. V tomto případě je zákazníkovi k ceně zboží účtována cena (dle platného ceníku České pošty) za zaslání. 
Jiné požadavky na dopravu zboží jsou řešeny individuálně. 

Kompletní znění obchodních podmínek

Článek I - úvodní ustanovení 
1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím prostřednictvím serveru eshop.stavebnikeramika.cz a kupujícím.
2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu eshop.stavebnikeramika.cz je společnost Stavební keramika, spol. s r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín 2. IČ: 00655767, DIČ: CZ 00655767, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Praha, oddíl C, vložka 66013 ze dne 23.11.1990.
3. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“.
4. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 1810 a násl. občanského zákoníku.
5. Je – li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem dle ust. § 1810 a násl. občanského zákoníku se nepoužijí.
6. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru eshop.stavebnikeramika.cz. (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.
7. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.
8. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jednotku zboží včetně DPH. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli.
9. Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VSP.
10. Zboží, jehož povaha a váha to umožňují, je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“). Poštovné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru.
11. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.

Článek II - uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží
A. Objednávka zboží
1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „Cena s DPH“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.
3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.
4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.
5. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě (blíže článek II písm. B odst. 2 těchto VSP).
6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
7. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

B. Dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1. Zákazník je povinen odebrat si zboží na výdejním místě v Řečanech nad Labem a to do 5 pracovních dnů od výzvy k odebrání zboží. Jiný termín odběru je možný pouze po předchozí telefonické domluvě. Zboží, jehož charakter to dovoluje, lze zaslat poštou. Tuto možnost zákazník vyznačí v objednávce.
2. Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději následující pracovní den po doručení objednávky. Zasílá–li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.
4. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
5. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
6. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, která slouží zároveň i jako dodací list.
7. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady zboží bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží kvalitou nebo množstvím nesouhlasí s obsahem uvedeným na faktuře. Kupující je povinen neprodleně specifikovat vady a veškeré nesrovnalosti.
8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu toto částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
9. Prodávající může u zboží na objednávku (zboží, které není skladem) požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% z ceny objednávky. V případě nevyřízení objednávky bude tato záloha vrácena kupujícímu. U zboží, které je skladem prodávající nebude požadovat složení zálohy.
10. Platba za zboží je možná v hotovosti na výdejním místě, dobírkou v případě dodání poštou, nebo zasláním na účet prodávajícího před odběrem zboží. V případě platby přes účet prodávající zašle po obdržení objednávky kupujícímu elektronickou poštou proforma fakturu. Po jejím proplacení je možný odběr nebo zaslání zboží. Zároveň bude zákazníkovi předán daňový doklad.
11. Obklady a dlažby je možno vrátit pouze v celém balení a pouze v případě, že je stejný odstín a rozměr na skladě. Zboží na objednávku vrátit nelze. 

Článek III - odpovědnost prodávajícího za vady reklamace vadného zboží
A. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze budou vráceny na účet zákazníka v zákonné lhůtě. 
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), potom již od smlouvy odstoupit nelze.
2. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu, apod.)

B. Odpovědnost za vady záruční
1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
2. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.
3. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.
4. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést jiná osoba než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.
5. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba.
6. Záruka se nevztahuje na a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, b) neodbornou manipulací či zacházením, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce.
7. Záruka platí pouze při dodržení doporučení výrobce, správného skladování a manipulace a pro případy správného provedení stavebních a kladečských prací. Nevztahuje se na vady způsobené nevhodným zacházení, neodborným čistěním a přírodními živly.
8. Faktura, zasílaná spolu se zbožím, slouží zároveň i jako záruční list při případných reklamacích.
9. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava), b) výměnu zboží nebo jeho součásti a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti, c) přiměřenou slevu.
10. V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na a) výměnu věci nebo b) odstoupení od kupní smlouvy.
11. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (část zboží, jiných pokladů, apod.) Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

C. Reklamace vad zboží
1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.
2. U zjevných vad keramických obkladových prvků (rozměry, křivost, vady glazur, odstíny, záměny druhu) je nutno reklamaci uplatnit před zahájením kladečských prací. Zboží je třeba ponechat v původních obalech.
3. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího, která je uvedena v článku I odst. 2 těchto VSP.
4. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4 těchto VSP).
5. Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v originálním obalu a v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů (včetně daňového dokladu).
6. Kupující je povinen při reklamaci předložit fakturu ke zboží.
7. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.
8. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5 těchto VSP).
9. Je – li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
10. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
11. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.


Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů - zákon 634/ 1992 §14
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.
(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Článek IV - ochrana osobních údajů
1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
2. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
3. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR)

Článek V - závěrečné ustanovení
Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.