Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
V košíku máte 0 0 položek
Máte prázdný košík.

Reklamační řád

Reklamační řád (reklamační protokol ke stažení zde microsoft WORD, PDF)

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“) obsažené v nabídce společnosti STAVEBNÍ KERAMIKA spol. s r.o., u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

2. Ke každému Zboží zakoupenému u společnosti STAVEBNÍ KERAMIKA spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) je přiložena faktura a dodací list nebo prodejka při platbě v hotovosti se specifikací výrobku, která slouží zároveň jako Záruční list.


3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem při uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Pokud není zboží kupujícím osobně odebráno v provozovně prodávajícího nebo v provozovně jeho obchodního zástupce, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu).

4. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona. Na dodávky vlastních výrobků poskytuje prodávající záruku v trvání a za podmínek uvedených v technických listech a na obalech jednotlivých výrobků. Na dodávky výrobků jiných výrobců (obchodní zboží) se vztahují záruky dle obchodních a dodacích podmínek těchto výrobců. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol. Kupující je povinen reklamovat Zboží neprodleně po zjištění jeho závad. V případě zjištění vady zboží kupujícím před jeho použitím, reklamuje kupující zboží osobně v místě prodeje výrobku, příp. v místě objednávky, je-li zboží přepravováno.

5. Kupující je povinen při reklamaci předložit platný doklad o nákupu zboží spolu s dalšími doklady či informacemi nutnými k vyřízení reklamace (dodací list, fakturu, příjmový pokladní doklad, škodní protokol, prodejku při platbě v hotovosti, apod.). Reklamaci řeší kupující v místě objednávky nebo nákupu zboží s pověřeným pracovníkem prodávajícího, který je povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol ve dvou vyhotoveních (pro každou ze stran, oba s platností originálu). Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena neprodleně a v případě sporných reklamací nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak (povaha reklamace vyžaduje účast soudního znalce, jiného výrobce, …). U zjevných vad (rozměry, křivost, vady glazur, odstíny, záměny druhu) je zapotřebí reklamaci uplatnit PŘED zahájením kladečských prací na zboží v původních obalech. Na položené dlažby a obklady nelze reklamaci uplatnit. Dekorace je nutno zkontrolovat ihned při výdeji, na pozdější reklamace není možno brát zřetel.
K reklamaci je nutné předložit a sdělit prodávajícímu, kromě dokladů uvedených v předchozím odstavci, další podklady a informace požadované prodávajícím a nutné pro
takovou reklamaci, například vzorek reklamovaného zboží, detaily týkající se aplikace zboží,
způsob skladování zboží, fotodokumentaci, apod.

6. Prodávající je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne reklamace se spojit s kupujícím a dohodnout osobní schůzku pracovníka prodávajícího a kupujícího přímo v místě aplikace zboží za účelem prohlídky a dokumentace stavu a případného získání dalších podkladů a informací. Prodávající je povinen sepsat s kupujícím Reklamační protokol ve dvou
vyhotoveních, kdy obě budou mimo jiné obsahovat: specifikaci výrobku, specifikaci vady, způsob a místo nabytí zboží, identifikaci kupujícího. Reklamované zboží je povinen kupující zaplatit ve sjednané lhůtě bez ohledu na to, zda již reklamace byla vyřízena. V případě výměny či opravy zboží, není-li reklamace vyřízena ihned, je kupující povinen převzít od
prodávajícího vyměněné nebo opravené zboží nejpozději do 5-ti kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak. Při nedodržení této lhůty uskladní prodávající předmětné zboží na náklady kupujícího. Prodávající a kupující si tímto ujednali, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto
podmínek:


a) kupující je povinen vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup zboží,

b)kupující je povinen specifikovat konkrétní vadu včetně jejího rozsahu a tato specifikace musí být určitá a nezaměnitelná s vadou jinou (nesmí být zmatečná),

c) zboží musí být používáno nebo aplikováno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice,

d) zboží musí být používáno nebo aplikováno s odbornou péčí, ve zvláštních případech, ve kterých tak ukládá zákon, musí být zboží aplikováno odbornou osobou
mající k příslušné činnosti oprávnění,

e) zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží
vylučují,

f) vada nebyla způsobena živelnou pohromou, či násilným poškozením.

7. Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

8. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.11.2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a záruku za zboží. Společnost STAVEBNÍ KERAMIKA spol. s r.o., si vyhrazuje právo na změny tohoto Reklamačního řádu. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena. ®STAVEBNÍ KERAMIKA 2015

9. Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

a. Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

b. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Práva z vad - kupující podnikatel

8.3.2   Mezi podnikateli nelze uplatňovat ochranu spotřebitele při prodeji zboží a neplatí zde 24 měsíční záruka. Prodávající odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Neodpovídá tedy za vady, které vznikly později.

8.3.3   Společnost Stavební keramika s.r.o. se dobrovolně zavazuje poskytnout kupujícímu podnikateli záruku 12 měsíců za jakost zboží. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude mít v záruční době obvyklé vlastnosti nebo že bude způsobilá k použití pro obvyklý účel. Záruku shodnou s datem záruky poskytne společnost Stavební keramika s.r.o. kupujícímu podnikateli také na zboží, na němž je záruční doba vyznačena nebo vyplývá ze záručního listu.

8.3.4   Pokud reklamaci uplatňuje kupující podnikatel, je lhůta pro vyřízení reklamace smluvně dohodnuta na dobu 40 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V tomto případě musí prodejce vyřídit reklamaci alespoň ve lhůtě přiměřené.

 

Změny vyhrazeny. Platí do data nového vydání. Veškeré požadavky můžete uplatnit na adrese:
Stavební keramika spol. s r.o. U nádraží 334, 533 13 Řečany nad Labem, [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|114|116|91|113|95|93|106|96|99|100|114|91|104|99|102|93|37|91|121]

Reklamační protokol (reklamační protokol ke stažení zde microsoft WORD, PDF)